Privacy


Algemene voorwaarden

1. Masculino: Masculino Watches, gevestigd te Rijen onder KvK nr. 82967385
2. Klant: degene met wie Masculino een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: Masculino en klant samen.
4. Consument: en klant die tevens en individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van
diensten of producten door of names Masculino
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

1. Alle prijzen die Masculino hanteert zijn in euro’s, zijn zonder btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen die Masculino hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Masculino te allen tijde wijzigen.

3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Masculino niet kon voorzien ten tijde van het doen van de
aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4. De consument heeft het recht om en overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de
verhoging het gevolg is van en wettelijke regeling.

Monsters en modellen

Indien de klant en monster of model van en product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een
aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of

model overeenstemmen.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Masculino gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-
handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij en gedeelte van en maand voor een hele maand

wordt gerekend.
2. Wanner de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schade vergoeding verschuldigd aan Masculino.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanner de klant niet tijdig betaalt, mag Masculino zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Masculino op de klant onmiddellijk opeisbaar. 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Masculino, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Masculino te betalen.

Recht van reclame

1. Zodra de klant in verzuim is, is Masculino gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
2. Masculino roept het recht van reclame in door middel van en schriftelijke of elektronische mededeling.

3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Masculino, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende en bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
– het product niet is gebruikt
– het geen product is dat special voor de consument op maat is gemaakt of aangepast – het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

– de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
– op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
– zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
– zodra de consument en dienst voor het eerst heeft afgenomen
– zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen


3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via retour@masculino.eu indien gewenst met behulp van het
Herroepingsformulier dat via de website van Masculino, https://masculino.eu/retour kan worden gedownload.

4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan
Masculino, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten

Indien de consument en beroep dot op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het
retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Vergoeding retourkaarten

Indien de consument en beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het
retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende
verbintenis op te schorten.

Retentierecht

1. Masculino kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Masculino heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Masculino
3. Masculino is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Masculino te verreken met een vordering op Masculino.

page3image1476288 page3image1476480

Eigendomsvoorbehoud

Masculino blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Masculino op grond van wat voor met Masculino gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

2. Tot die tijd kan Masculino zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
4. Indien Masculino een beroep dot op zijn eigendorsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Masculino het recht
om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 2. Levering vindt plaats bij Masculino, tenzij partijen anders zijn

  overeengekomen.

 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant

  aangegeven adres.

 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan,

  heeft Masculino het recht om zijn verplichtingen op te schorten todat het

  overeengekomen deel alsnog is voldaan

 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de

  klant een verlate levering niet aan Masculino kan tegenwerpen

Levertijd

 1. De door Masculino opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Masculino.

 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Masculino niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijke te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van en geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de Klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c .q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Masculino niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

2. Indien de klant zelf voor transport van en product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de
verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Masculino , bij gebreke waarvan Masculino niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Bewaring

1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van en eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant. 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van en overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van en derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen

1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

• ruilen vindt plats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur

• het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
• het product is nog niet gebruikt

2. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of special voor de klant aangepaste
Artikelen en gepersonaliseerde producten kunnen niet worden geruild.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Masculino tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Masculino geleverde producten en/of diensten

Klachten

1. De klant dient en door Masculino geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt en geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Masculino daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3. Consumenten dienen Masculino uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij en zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Masculino in staat is hierop adequaat te reageren.

5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien en klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Masculino gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Masculino
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat en ingebrekestelling Masculino ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Masculino een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Masculino verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Masculino

1.Masculino is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien Masculino aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3.Masculino is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien Masculino aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door en gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door en verzekeringsmaatschappij van
het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in en catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij
benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting
van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Masculino vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de
aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Masculino toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Masculino niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Masculino in verzuim is.
3. Masculino heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet

volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Masculino kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te
vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat en tekortkoming van Masculino in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Masculino kan worden toegerekend in een van de wil van Masculino onafhankelijke Situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de
nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Masculino kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Masculino 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Masculino er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat en overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. Masculino is in en overmachtsituatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen,
passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Masculino is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Masculino zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4. Consumenten zijn gerechtigd bij en wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit en overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande
  Schriftelijke instemming van Masculino

 2. Deze bepaling geldt als en beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanner één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen
van deze voorwaarden niet aan.
2. En bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door en bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat

Masculino bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Masculino is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om

kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld / gewijzigd op 13 juni 2022